Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

TGM ve Slaném

TGM ve Slaném

TGM ve Slaném

TGM ve Slaném

Odhalení sochy TGM

Odhalení sochy TGM

Slaný

Návštěvy města a pomník T. G. Masaryka

T. G. Masaryk navštívil Slaný dvakrát. Prvně to bylo již 17. dubna 1898, kdy Masaryk coby univerzitní profesor přijal pozvání místního vlastivědného a muzeálního spolku Palacký a pronesl ve Slaném přednášku na téma Odkaz Františka Palackého u při příležitosti 100. výročí narození tohoto slavného historika. Přednáška měla slavnostní ráz, konala se v divadle Občanské záložny. Zahájena byla předehrou k Smetanově Libuši a součástí večera bylo i pěvecké vystoupení místního spolku Dalibor (založeného 1861), který zpíval Chorál Čechů. Jedním z posluchačů byl i tehdy mladý student a pozdější významný historik a diplomat Vlastimil Kybal pocházející z nedalekého Černochova, kterého přednáška nesmírně nadchla.

 

Druhou návštěvu uskutečnil Masaryk až ve funkci prezidenta. Stalo se tak 10. září 1921. Návštěvě se dostalo velké pozornosti od dobového tisku. Podle záznamu z městské kroniky se o návštěvě dozvěděli ve městě 5. září a během pěti dnů se podařilo připravit návštěvu prezidenta. Masaryk přijel do Slaného kolem deváté hodiny ranní z nedalekých Lán, které se nedlouho předtím staly jeho letním sídlem.

Masaryk byl před okresním domem uvítán starostou města Čeňkem Petersem (1864–1959), po městě jej provázel významný agrárnický politik a pozdější ministerský předseda Jan Malypetr (1873–1947), který byl statkářem v nedalekých Klobukách, spolu s Ludvíkem Austem (1863–1924), který byl předsedou okresní správní komise a sociálně demokratickým poslancem. Masaryk měl projev ke shromážděným občanům, v němž vzpomněl své předválečné návštěvy Kladna, svůj proslov věnoval hornické otázce a mimo jiné pravil: „Cítím hluboce, že utvoření naší republiky je věc ohromná, ale mnoho lidí dosud nepochopilo, čeho jsme svým osvobozením, svou samostatností dosáhli pro náš lid. Teprve budoucnost nám to potvrdí a dokáže a naší povinností jest snažit se pro budoucnost zachovat to, co již máme. Jsem přesvědčen, že to dokážeme. Jsme stále na počátku vývoje republiky…a tu je třeba, abychom si všichni řekli, že budeme pracovat k zdaru a rozvoji (našeho státu- pozn. autora).“ Po projevu nasedl do auta a odjel na náměstí k radnici a následně si prohlédl centrum města a pěšky se vydal do místního sirotčince a následně ještě navštívil místní dívčí školu, kde si prohlédl výstavku ručních prací. Poté se vracel do Lán a cestou se ještě zastavil v Motyčíně.

 

S ohledem na nedaleké Lány Masaryk často městem projížděl a neformálně navštěvoval blízké okolí i samotné město. Poslední letmá návštěva se uskutečnila 22. května 1937, když projížděl městem při návratu z Roudnice nad Labem. Nikdy se však již neuskutečnila další oficiální návštěva města.

Mimoto zdejší spolky, školy ale i další kulturní instituce a celé město pravidelně organizovalo nejrůznější oslovy na počest TGM a pravidelně mu posílaly i nejrůznější blahopřání. Z podnětu Okresního zastupitelstva ve Slaném také v roce 1930 u příležitosti Masarykových osmdesátých narozenin vznikl Masarykův jubilejní fond sociální péče, přičemž prezident svolil, aby tento sociální fond byl po něm pojmenován. 6. března 1935 město Slaný udělilo prezidentovi čestné občanství a u příležitosti 150. výročí Masarykova narození byla 28. října 2000 odhalena na hlavním Masarykově náměstí socha T. G. Masaryka. Odhalení pomníku iniciovala společnost pro postavení pomníku T. G. Masaryka, jehož předsedou byl v letech 1996–2000 dlouholetý slánský patriot, radní a majitel místní tiskárny Vojtěch Kočka. Samotný pomník je dílem sochařů Miroslava Pankráce a Františka Radvanovského.

 

[autor: Michal Pehr, fotografie ze sbírek Vlastivědného muzea ve Slaném]

TGM s doprovodem při procházce městem

TGM s doprovodem při procházce městem