Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Výstava TGM. Mýty a skutečnost

Výstava TGM. Mýty a skutečnost

Pamětní deska na domě čp. 200 Lány

Pamětní deska na domě čp. 200 Lány

Pohled do stálé expozice

Pohled do stálé expozice

Muzejní kavárna

Muzejní kavárna

Pohled do stálé expozice

Pohled do stálé expozice

Lány

Muzeum T. G. Masaryka v Lánech

Muzeum působí v Lánech od roku 2003 a je zaměřeno na prezentaci života, díla a odkazu T. G. Masaryka. – Myšlenka vytvořit v Lánech trvalou expozici, připomínající osobnost a lánské pobyty prvního československého prezidenta, vznikla krátce po Masarykově smrti, její uskutečnění však zabránila druhá světová válka a následně čtyřicet let komunistického režimu. K jejímu oživení došlo až po listopadu 1989. Na počátku roku 1990 uspořádala lánská odbočka Občanského fóra společně s místním Sokolem ve zdejší sokolovně výstavu věnovanou Masarykově památce a sestavenou převážně z různých předmětů, dokumentů a fotografií, zapůjčených od zdejších obyvatel a dalších pamětníků. Pro velký zájem stále početnějších návštěvníků Lán zůstala výstava, převzatá mezitím do správy obecního úřadu, postupně na různých místech v obci instalována až do roku 1997. Její ohlas aktualizoval ideu vybudovat v Lánech stálé Masarykovo muzeum, a proto byla roku 1995 založena Nadace pro zřízení a provozování Muzea T. G. Masaryka v Lánech, podpořená řadou známých osobností dobového politického a kulturního života. Profesionálním odborným garantem projektu v oblasti muzejní prezentace se stalo tehdejší Okresní muzeum v Rakovníku. Jako pilotní výraz projektu byla v letech 1998–2000 v areálu lánského hotelu „Classic“ veřejnosti otevřena Výstavní síň Tomáše Garrigua Masaryka. Vhodné sídlo posléze muzeum nalezlo v barokní budově někdejšího několikapodlažního špýcharu nedaleko lánského zámku, který nadace zakoupila v roce 1997 a v následujících letech dala moderně pro nový účel přestavět podle návrhu architekta Michala Sborwitze. Roku 2001 předala nadace objekt Okresnímu muzeu v Rakovníku, jež pak dokončilo jeho rekonstrukci. Muzeum T. G. Masaryka v Lánech bylo slavnostně otevřeno 7. 3. 2003 jako pobočka rakovnického muzea, jež v souvislosti s tím přijalo název Muzeum T. G. M. Rakovník a pod vedením svého ředitele Františka Povolného se zásadně podílelo na realizaci lánské muzejní expozice. Lánské muzeum spravuje jeho vedoucí; v této funkci se postupně vystřídali Jiří Dlouhý (2003–05), Magdalena Elznicová Mikesková (2005–2013; od 2013 ředitelka Muzea T. G. M. Rakovník) a Barbora Bednářová Šafránková (od 2013).


Současná expozice Muzea T. G. Masaryka v Lánech, vytvořená v posledním desetiletí týmem muzejníků pod vedením historičky Magdaleny Elznicové Mikeskové a architekta Miloslava Čejky, mapuje jak osudy T. G. Masaryka a jeho rodiny, tak období, ve kterém žil a působil. K nejvzácnějším exponátům patří osobní předměty členů rodiny Masarykových, do jejíhož soukromí mohou zde návštěvníci plasticky nahlédnout. Rozhodující část expozice je pak věnována československému odboji a zvláště československým legiím za první světové války, vzniku i budování Československé republiky a Masarykovu působení v úřadu jejího prezidenta. Expozice se snaží zpřítomnit dobovou atmosféru a částečně též na malém prostoru ukázat úroveň a vyspělost meziválečného Československa. Samostatný prostor je zde věnován životu T. G. Masaryka na lánském zámku. Ve správě muzea se nachází též Pamětní síň Alice G. Masarykové a Československého červeného kříže, umístěná na jiném místě v Lánech. Muzeum pořádá také krátkodobé výstavy a kulturní akce (k nejvýznamnějším patří tradiční akce Den s TGM počátkem března a Masarykova vatra v září každého roku), semináře i konference, postupně buduje vlastní odbornou knihovnu, archiv a fotoarchiv a věnuje se i výzkumné činnosti. – V březnu 2010 byla v prostoru před muzeem umístěna unikátní bronzová jezdecká socha T. G. Masaryka v mírně nadživotní velikosti od akademického sochaře Petra Nováka.

Od 9. září 2017 do 31. ledna 1918 se tu koná výstava TGM. Mýty a skutečnost uspořádaná ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů.

 

[autorka: Magdalena Elznicová Mikesková, převzato z připravované Encyklopedie života a díla T. G. Masaryka, MÚA, fotografie: Muzeum T. G. Masaryka v Lánech a David Kosina]