Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Archiv KPR sídlí na Pražském hradě v paláci bývalého Ústavu šlechtičen

Archiv KPR sídlí na Pražském hradě v paláci bývalého Ústavu šlechtičen

Depozitář Archivu KPR

Depozitář Archivu KPR

Studovna Archivu KPR

Studovna Archivu KPR

Praha

Archiv Kanceláře prezidenta republiky

Tradiční paměťová instituce, která přebírá, trvale uchovává, odborně zpracovává a zpřístupňuje dokumenty všech československých a českých prezidentů republiky a jejich úřadu od roku 1918.
Forma a obsah dokumentů z období prezidenta T. G. Masaryka vyplývá nejen z tehdejších ústavních pravomocí, ale především z jeho jedinečné osobnosti a neopakovatelné pozice v politickém systému a ve společnosti. V archivním fondu Kanceláře prezidenta republiky (KPR) se nacházejí dokumenty ke jmenování vlád, vyslanců, soudců, vysokoškolských profesorů a vysokých státních úředníků, dokumenty spojené se zastupováním státu navenek, udělováním milostí ve věcech trestních, s propůjčováním a udělováním státních vyznamenání, podepisováním zákonů atd.
Kromě dokumentů adresovaných prezidentu Masarykovi a jeho úřadu od jiných ústavních činitelů, úřadů, institucí, organizací a profesních a zájmových korporací zde nechybějí dokumenty doručené od představitelů jiných států a zahraničních a domácích osobností politického, hospodářského, kulturního, uměleckého, vědeckého a společenského života.
K neméně zajímavým dokumentům patří korespondence adresovaná prezidentu Masarykovi jako nejvyšší státní a národní autoritě od jednotlivých občanů – jedná se o různé žádosti, stížnosti, rezoluce, memoranda, blahopřání a jiná sdělení reagující nejen na celospolečenské události a problémy, ale i na různé situace v osobním životě apod. Možnosti využití informačního bohatství Archivu KPR jsou proto velmi široké.
Fondy KPR, Správy zámku Lány, Lesní správy Lány, osobní fond Přemysla Šámala a další archivní soubory svěřené do péče Archivu KPR i Archivu Pražského hradu nezastupitelně doplňují dokumenty nacházející se v jiných institucích, zejména v osobním fondu prezidenta T. G. Masaryka uloženém v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR.

 

[autor: Jakub Doležal, fotografie: Jakub Doležal]

 

Kontakt

Archiv Kanceláře prezidenta republiky

119 08 Praha 1 - Pražský hrad

tel.: +420 224 373 682

e-mail: archivkpr@hrad.cz

http://www.prazskyhradarchiv.cz/archivKPR/cz/