Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Hrob rodičů TGM na hustopečském hřbitově

Hrob rodičů TGM na hustopečském hřbitově

Budova bývalé reálky, kterou navštěvoval TGM, dnes Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Budova bývalé reálky, kterou navštěvoval TGM, dnes Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Hustopeče

Rodiště Terezie Kropáčkové (matky TGM), německá reálka

V tomto městě, v domě čp. 293 na rozhraní Vepřového plácku (dnes Brněnské ulice) a Bednářské (dnes Jiráskovy) ulice, se 4. 8. 1813 narodila matka T. G. Masaryka Terezie, rozená Kropáčková. Pocházela z dobře situované měšťanské česko-německé rodiny. Její otec Josef Kropáček, rodák z Prostějova, vyučený řezník, provozoval v Hustopečích hostinskou živnost; v roce 1811 se zde oženil s Kateřinou Ruprechtovou, dcerou místního učitele, varhaníka a kapelníka městské hudby, a měl s ní jedenáct dětí (Terezie se narodila jako v pořadí druhá).

 

Po absolvování obecné školy v Čejkovicích studoval Tomáš Masaryk v letech 1861–63 na nižší německé reálce v Hustopečích (dnes budova Střední odborné školy a Středního odborného učiliště na Masarykově náměstí č. 1), přičemž bydlel u své tety, matčiny sestry Veroniky Kosové, a jejího manžela Františka Kosa, jejichž dům se nacházel v Zámečnické (dnes Dobrovského) ulici č. 7.

V roce 1884 se Masarykovi rodiče po otcově odchodu na odpočinek odstěhovali do Hustopečí. Zpočátku zde bydleli v nájemním bytě, poté u svého syna Ludvíka v domě čp. 243 (Dlouhý Cíl – dnes Herbenova ulice č. 4). V tomto domě také Terezie Masaryková 22. 4. 1887 zemřela a byla pochována na hustopečském městském hřbitově. T. G. Masaryk sem ke svým rodičům zajížděl se svou rodinou na prázdniny a během jednoho z těchto pobytů, v létě 1885, dokončil své stěžejní filozofické dílo: Základové konkrétní logiky: třídění a soustava věd.

 

Masarykův mladší bratr Martin se v Hustopečích vyučil obchodním příručím. Nejmladší bratr Ludvík, vyučený knihtiskařem, si roku 1880 v Hustopečích zřídil z Tomášovy iniciativy a s jeho finanční pomocí vlastní tiskárnu, umístěnou v domě čp. 423 na Dlouhém Cíli (dnes Herbenova ulice č. 4). V této tiskárně byl roku 1885 vytištěn Masarykův spis Základové konkrétní logiky a v letech 1886–87, době bojů o Rukopisy a všeobecného protimasarykovského bojkotu pražských tiskáren, zde bylo vytištěno několik čísel kritického časopisu Athenaeum, vycházejícího tehdy vlastním nákladem T. G. Masaryka. V roce 1890 odprodal tiskárnu i s celým zařízením Vilému Seidlovi a odstěhoval se do Prahy, kde vlastnil vinárnu, kterou zásoboval víny ze svého zdejšího vinohradu.

 

Po Ludvíkově odchodu žil otec Josef Masaryk v domku čp. 564 (dnes Herbenova ulice č. 21), finančně zabezpečen především penzí vyplácenou z Hodonína a pravidelnými příspěvky od syna Tomáše. Po krátkém čase využil Josef Masaryk nabídky manželů Dvořáčkových, kteří bydleli téměř naproti v domě č. 511 (dnes Herbenova č. 6), a kolem roku 1892 se k nim přestěhoval. Zemřel v Hustopečích 25. 9. 1907 a byl pochován po boku své manželky.

 

Na hustopečském městském hřbitově našlo poslední odpočinek mnoho příbuzných T. G. Masaryka. Z nejbližších to byli: pradědeček Tomáš Kropáček († 1838), pradědeček Josef Ruprecht († 1803), prababička Johana Ruprechtová, rozená Friedrichová († 1818), dědeček Josef Kropáček (†1840), babička Kateřina Kropáčková, rozená Ruprechtová († 1843), matčiny sestry Veronika Kosová a Anna Hirnichová, Masarykova matka Terezie (†1887) a Masarykův otec Josef (†1907).

 

Od roku 2009 spojuje uvedené objekty a lokality naučná stezka Masaryk a Hustopeče. Masarykovo studium na německé reálce připomíná působivý památník vytvořený akademickým sochařem Janem Ambrůzem, který byl odhalen 14. 9. 2006 před budovou školy. Na domku rodiny Kosových, kde Masaryk bydlel během studia na reálce, byla v roce 1928 umístěna pamětní deska, v roce 1938 byla rozbita místními Němci, obnovena byla v roce 1947.

 

[autorka: Soňa Nezhodová, ředitelka Městského muzea a galerie Hustopeče, převzato z připravované Encyklopedie života a díla TGM, MÚA, fotografie Nina Veselá]

 

Pamětní deska na domku, kde bydlela rodina Kosových

Pamětní deska na domku, kde bydlela rodina Kosových