Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Kopčany, domek z něhož pocházel Josef Masaryk otec TGM

Kopčany, domek z něhož pocházel Josef Masaryk otec TGM

Kopčany, domek z něhož pocházel Josef Masaryk otec TGM

Kopčany, domek z něhož pocházel Josef Masaryk otec TGM

T. G. Masaryk v Kopčanech 1924

T. G. Masaryk v Kopčanech 1924

T. G. Masaryk v Kopčanech 1924

T. G. Masaryk v Kopčanech 1924

Kopčany

Rodiště Josefa Masaryka, otce T. G. Masaryka

V regionu Záhorie (oblast na jihozápadě Slovenska mezi řekou Moravou a Malými Karpaty) se dodnes traduje, že T. G. Masaryk se ve skutečnosti nenarodil v Hodoníně, ale v obci Kopčany. Tato obec, mající dnes asi 2653 obyvatel, se nachází v Trnavském kraji na levém břehu řeky Moravy, naproti moravské obci Mikulčice a je od Hodonína vzdálena asi osm kilometrů. Žila tu rodina Masarykova otce Josefa Masaryka, který se zde narodil 25. února 1823. Podle tradovaného příběhu Masarykova matka porodila svého nejstaršího syna v Kopčanech, v domě svého tchána, který dodnes – byť nikoliv v původní podobě – v obci stojí. Protože v té době nebyl v Kopčanech farní úřad, byl Masaryk pokřtěn a zapsán do matriky v Hodoníně, kam byl tehdy Masarykův otec Josef jako zaměstnanec císařských velkostatků přeložen z kopčanského hřebčince.


Legenda o kopčanském původu T. G. Masaryka se objevila poprvé už v osmdesátých letech 19. století v souvislosti s počátkem jeho veřejného působení. Všeobecně se však v regionu rozšířila až v době, kdy se Masaryk stal prezidentem. Jak se ústně traduje, narození Tomáše Masaryka v Kopčanech údajně dosvědčila širší Masarykova rodina i starosta obce Michal Dubecký (starostou-rychtářem byl 1882–1918). V roce 1924 T. G. Masaryk, již jako prezident Československé republiky, navštívil Kopčany, vyslechl zdravici tří žáků u slavobrány, postavené na jeho počest před vstupem do obce, a údajně řekl toto: „Tak vidíte, když se dobře učíte ve škole, může z vás všechno býti. I z malé dědiny, i z Kopčan a z chudého rodu může býti prezident.“ Novinář Rudolf Šoupal (1876–1950) uvádí, že v roce 1932 mu Masaryk řekl: „Na Hodonín mám málo vzpomínek. Všichni říkají, že jsem se narodil v domku, kde teď stojí škola. Ale když o tom se mnou můj otec hovoříval, tvrdil, že tam to nebylo.“ Karel Plicka (1894–1987) v Nových historkách o T.G.M., vydaných v roce 1937, uvádí v kapitole Tomáš Masaryk v Kopčanoch vzpomínku dcery Jána Damborského, prezidentova kamaráda z Kopčan, že její otec označoval za rodný domek ten, který stál v části obce při potoku Rešica.


Možnost, že se Masaryk skutečně narodil v Kopčanech, se jeví jako vysoce nepravděpodobná, byť zcela vyloučit ji nelze. Proti Kopčanům jako místu jeho narození hovoří následující skutečnosti: Kopčany patřily k farnímu obvodu městečka Holíč, vzdáleného tři kilometry, a nebyl tedy důvod zapisovat Tomáše do matriky v poměrně vzdáleném Hodoníně. Ačkoliv Kopčany (jako součást holíčsko-šaštínského panství) i Hodonín patřily stejně k císařským velkostatkům, spadaly do dvou různých farních a matričních obvodů a dokonce ležely ve dvou různých částech rakousko-uherské monarchie s rozdílným právním řádem: Hodonín na Moravě, tedy v Předlitavsku, Kopčany v Uhrách. Pokud by se Masaryk skutečně narodil v Kopčanech, byl by nepochybně pokřtěn a zapsán do matriky v Holíči, protože nebyl žádný důvod k jeho převážení do vzdálenějšího Hodonína.


Přesvědčení o tom, že se Tomáš Masaryk narodil v Kopčanech, vycházelo nepochybně z faktu, že odtud pocházel jeho otec a žili tu jeho prarodiče, resp. ze skutečnosti, že předkové Tomáše Masaryka z otcovy strany pocházeli ze Záhorí. Masarykova širší rodina a jejich potomci žijí na Záhorí dodnes a příjmení Masaryk (Masárik) je zde dodnes poměrně časté (jméno je nářečovým tvarem spisovného slovenského slova Mäsiarik, tj. malý řezník).


Masaryk sám nikdy netvrdil, že se narodil v Kopčanech. Jako dítě zde občas pobýval u svých prarodičů a k obci si uchoval osobní vztah. Obec navštívil již jako poslanec říšské rady v roce 1910 a potom jako prezident republiky 18. 7. 1924. Tehdy také věnoval 150 000 Kč ze svého dispozičního fondu na stavbu nové místní školy, která byla otevřena roku 1931, v letech 1931–1938 nesla a od roku 1990 znovu nese Masarykovo jméno. Jako prezident také poskytl po prověření finanční podporu několika lidem z Kopčan s příjmením Masaryk, kteří se na něho obrátili.

Všechny informace k tématu „Masaryk a Kopčany“, ať již domnělé nebo zdokumentované, jsou v procesu mýtizace používány jako nepřímé důkazy, které naznačují, že Masaryk se narodil v Kopčanech a že Masaryk a Kopčany k sobě patří. Obec Kopčany dodnes považuje T. G. Masaryka za svého rodáka a k jeho osobnosti a odkazu se hrdě hlásí.

 

[autorka: Magdalena Rychlíková, převzato z připravované Encyklopedie života a díla TGM, MÚA, fotografie: UTGM, Helena Kokešová a Moravské zemské muzeum, Etnografický ústav]