Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Obecná škola, do níž Masaryk chodil 1856

Obecná škola, do níž Masaryk chodil 1856

Masarykův rodný domek, kresba Jaroslava Dobrovolského

Masarykův rodný domek, kresba Jaroslava Dobrovolského

Dům panského ovčáka Tótha, kde Masarykovi bydleli 1854-1856

Dům panského ovčáka Tótha, kde Masarykovi bydleli 1854-1856

Masaryk v roce 1910 při návštěvě Hodonína

Masaryk v roce 1910 při návštěvě Hodonína

Hodonín

Rodiště T. G. Masaryka

Město na jihovýchodní Moravě, v údolí řeky Moravy, na moravsko-slovenském a moravsko-rakouském pomezí; 24 800 obyvatel (2016). Po roce 1030 byl v místě dnešního města založen knížetem Břetislavem I. pohraniční hrad, střežící česko-uherskou obchodní cestu. Osada v podhradí byla kolem roku 1236 povýšena na královské město, těžící ze své polohy na cestě z Čech do Uher a zároveň trpící častými nájezdy a průchody vojsk. Město bylo často dáváno do zástavy; roku 1511 je získal do dědičné držby Vilém z Pernštejna a  vzápětí převedl na svého zetě Jindřicha z Lipé; Hodonín tak přestal být zeměpanským majetkem, stal se městem poddanským a zároveň střediskem panství, v jehož držení se vystřídala řada šlechtických rodů, mj. páni z Lipé (1512–1594) a knížata z Lichtenštejnu (1692–1750). V letech 1762–1918 byl spolu s celým panstvím osobním majetkem habsbursko-lotrinského rodu. V 19. století se stal průmyslovým střediskem (zdejší tabáková továrna, cukrovar a cihelna patřily k největším v rakousko-uherské monarchii) a důležitou železniční stanicí; v letech 1850–2001 byl sídlem okresu. V prosinci 1920 jedno z ohnisek revolučních vystoupení sociálně demokratické levice v rámci generální stávky. Centrum proslulé vinařské oblasti; v posledních desetiletích též lázeňské město (léčení pohybového ústrojí).

 

V Hodoníně se 7. 3. 1850 narodil Tomáš Masaryk jako prvorozený syn Terezie a Josefa Masarykových, oddaných v témže městě 15. 8. 1849. Pokřtěn byl 8. 3. 1850 ve zdejším katolickém chrámu svatého Vavřince. Jako jeho rodiště je v matrice uveden domek čp. 121 v pozdější Školské ulici; ten byl roku 1898 zbořen a na jeho místě vybudován studentský domov tehdejší německé reálky, později přeměněný na českou dívčí měšťanskou školu, dnes sídlo střední školy umělecko-průmyslové. Podobu Masarykova rodného domku známe z dodatečných rekonstrukcí výtvarníků (Jaroslav Dobrovolský, Rudolf Livora, Michal Domanský), pořízených podle výpovědí pamětníků a analogie se sousedním domkem a podobnými objekty. Masarykův otec, pracující na císařském velkostatku na Hodonínsku (postupně jako kočí, dráb a šafář), byl překládán na jednotlivé dvory v rámci panství a spolu s ním se stěhovala i celá jeho rodina. Roku 1852 se tak Masarykovi přestěhovali nakrátko do Mutěnic, na jaře 1853 se vrátili do Hodonína, kde pak bydleli nejprve u Krejsů v tehdejší Rynkové (dnes Národní) ulici, později v domku panského ovčáka Pavla Tótha v Rohatecké (dnes Národní) ulici, k němuž se váží Masarykovy první dětské vzpomínky. V Hodoníně zahájil Masaryk v roce 1856 školní docházku, a to v německém oddělení utrakvistické školy, jejíž budova stojí dosud na rohu dnešního Masarykova náměstí a Národní třídy. Rodina se však záhy stěhovala do Čejkovic a do Hodonína se již natrvalo nevrátila. V uvedené škole ovšem Tomáš Masaryk po ukončení studia na hustopečské reálce v roce 1863 dva měsíce působil jako učitelský praktikant.

 

Masaryk nechoval ke svému rodišti sentimentální vztah; vnímal je jako jedno z několika míst, kde prožil dětství, z nichž nejvíce přilnul k Čejkovicím, a centrum rodného kraje, do nějž se v dobách svých brněnských a vídeňských studií i později vracel na prázdniny k rodičům. Od konce 19. století pak udržoval kontakty s místními českými vlastenecko-osvětovými spolky (Matice hodonská) a politickými činiteli (František Hess). V letech 1900–14 v Hodoníně opakovaně přednášel o aktuálních národnostních, politických a kulturních problémech; 23. 5. 1909 zahájil ve zdejší Besedě výstavu českých a polských výtvarných umělců. V předvečer svých 60. narozenin podnikl s nakladatelem Josefem Dubským, připravujícím vydání jubilejního sborníku, cestu po rodném kraji na trase Hodonín, Holíč, Kopčany, Mutěnice, Čejkovice, Čejč, Klobouky a Hustopeče, při níž Dubský fotograficky zmapoval jednotlivá místa a objekty spjaté s Masarykovým životem. Konečně 13. až 15. 8. 1911 se v Hodoníně účastnil sjezdu pokrokového studentstva, kde pronesl neobyčejně osobní řeč o sociálním prostředí svého dětství a mládí a o svém vztahu ke slováckému regionu. Před první světovou válkou také navázal spolupráci s několika pedagogy a aktivisty realistické strany, kteří pak v meziválečném období významně působili v Hodoníně: s Karlem Judou, Rudolfem Šoupalem a Emanuelem Havelkou.

 

Dne 29. 10. 1918 převzal v Hodoníně moc národní výbor, jehož předseda Eduard Krajíček provolal slávu T. G. Masarykovi. Městské zastupitelstvo jmenovalo 2. 11. 1918 T. G. Masaryka čestným občanem Hodonína (prvním českým) a přejmenovalo dosavadní náměstí Františka Josefa I. na náměstí Masarykovo; zároveň rozhodlo poslat pozdravné a děkovné telegramy T. G. Masarykovi do Paříže a paní Charlottě Garriguové-Masarykové do Prahy. Delegace města se pak 21. 12. 1918 účastnila slavnostního uvítání prezidenta Masaryka na Wilsonově nádraží v Praze a byla přítomna i jeho prezidentskému slibu v Revolučním národním shromáždění. Přes opakovaná pozvání se však nedařilo docílit Masarykovy návštěvy Hodonína, jež byla pravděpodobně odkládána i pod negativním dojmem zdejších událostí v průběhu generální stávky v prosinci 1920. Jako prezident republiky se Masaryk v Hodoníně krátce zastavil v roce 1921, když tudy projížděl jeho vlak. Vzápětí převzal záštitu nad Krajinskou výstavou živnostensko-průmyslovou, uspořádanou ve městě v červenci a srpnu 1922, a v červnu 1923 svolil, aby zdejší muzeum neslo jeho jméno. Prezidentova oficiální návštěva rodiště se uskutečnila až 18. 6. 1924: Masaryk byl manifestačně uvítán municipalitou i širokou veřejností před radnicí, kde na jeho počest Slovácká filharmonie zahrála Smetanovu Vltavu, i před měšťanskou školou, stojící na místě jeho někdejšího rodného domu, poobědval v radničním sklípku a dostal darem obraz Joži Úprky Partie z pouti u sv. Antoníčka. Na paměť této návštěvy věnoval městu 100 000 Kč na vybudování domu sociální péče. Další Masarykovy styky s rodným městem pak již probíhaly pouze v písemné formě nebo prostřednictvím audiencí zdejší reprezentace na Pražském hradě.

 

Po celé meziválečné období se v Hodoníně slavnostně připomínalo výročí  Masarykova narození, nejokázaleji pak jeho 80. narozeniny v březnu 1930. Delegace 33 zástupců města a okresu popřála 3. 3. 1930 na Pražském hradě prezidentu republiky k životnímu jubileu a předala mu mnohé dary. Početná delegace Hodonínských se též 21. 9. 1937 v Praze a v Lánech účastnila Masarykova pohřbu.

 

Již v roce 1910, při oslavách 60. narozenin T. G. Masaryka, vyvinul hodonínský Akademický klub Podlužan neúspěšnou iniciativu za umístění pamětní desky na místě Masarykova rodného domu a za přejmenování Školské ulice na ulici Masarykovu. Tento záměr se  uskutečnil až roku 1919, kdy byla na budově dívčí měšťanské školy, stojící na místě Masarykova rodného domku, umístěna prezidentova kamenná busta; roku 1922 byla nahrazena bronzovou bustou Julia Pelikána s nápisem: „Pravda vítězí. Tady se narodil a vyrůstal T. G. Masaryk, náš první prezident.“ V roce 1931 byl za účasti ministra školství a národní osvěty Ivana Dérera odhalen v Hodoníně  Masarykův pomník, dílo Aloise Bučánka, jemuž prezident v létě 1927 a 1928 seděl v Topoľčiankách modelem, doplněný reliéfy, alegoricky připomínající boje československých legií za první světové války, a heslem: „Vzdělání popřejte každému, ode všech žádejte, aby byli slušnými lidmi a bděte!“ V roce 1940 byl pomník (stejně jako busta s reliéfem na místě rodného domu) na příkaz nacistické správy odstraněn, roku 1945 obnoven, v roce 1961 znovu, tentokrát komunistickým režimem, odstraněn, v říjnu 1968 instalován na původním místě, roku 1977 opět, a to i s podstavcem a dlažbou, likvidován. Počátkem roku 1990 byl potřetí obnoven a v březnu 1990 za přítomnosti prezidenta Václava Havla a za mohutné účasti občanstva počtvrté slavnostně odhalen.

 

Vztah T. G. Masaryka ke zdejšímu regionu dokumentuje od roku 1990 Masarykovo muzeum v Hodoníně, jedno ze dvou muzeí v České republice, zaměřených na masarykovskou problematiku (vedle Masarykova muzea v Lánech), jež v rámci této specializace vyvíjí i badatelskou a popularizační činnost, pořádá pravidelné semináře a konference a vydává odborné publikace.

 

[autorka: Irena Chovančíková, ředitelka Masarykova muzea v Hodoníně, převzato z připravované Encyklopedie života a díla T. G. Masaryka]