Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

 

Encyklopedie života a díla TGM

 

 

Řada místopisných hesel na mapě Po stopách TGM je převzata z připravované Encyklopedie života a díla T. G. Masaryka, která představuje jeden z dlouhodobých páteřních týmových projektů MÚA. Vzniká v Oddělení pro moderní politické a intelektuální dějiny, podílí se na ní více jak šest desítek interních a externích autorek a autorů. Mezioborovou a meziinstitucionální spolupráci umožňuje podpora ze Strategií AV 21, z výzkumného programu „Mezi barbarstvím a civilizací. Stát a kultura“.
 
Cílem této slovníkové příručky je formou přehledně a jednotně strukturovaných hesel shrnout dosavadní poznatky o životě a díle T. G. Masaryka. Bude rozdělena do dvou abecedně uspořádaných svazků. První díl zahrne věcná hesla, mapující jednotlivé etapy a události Masarykova života, rodinné a příbuzenské vazby, akademickou, veřejnou a politickou činnost, dílo (všechny samostatně – knižně – publikované spisy včetně politických brožur), základní pojmy jeho filosofie a programatické politické postuláty, ale též organizace a instituce s ním spojené nebo po něm nazvané, jeho ideový a politický odkaz (masarykovskou tradici v proměnách dob a režimů), různé interpretace Masarykova díla, působení i historické role a konečně rozdílné formy komemorace Masarykovy osobnosti.Druhý díl bude obsahovat biografická hesla, věnovaná členům Masarykovy rodiny, Masarykovým vědeckým, ideovým a politickým spřízněncům i odpůrcům, spolupracovníkům v realistickém hnutí, v zahraničním odboji a prezidentském úřadě, osobním přátelům, pokračovatelům i historiografům a popularizátorům jeho života a díla; vedle koncisně formulované životopisné části (u všeobecně známých osobností stručné, u postav dosud encyklopedicky jen marginálně zaznamenaných obsažnější) bude ve většině biogramů explicitně zachycen a zhodnocen vztah dané osobnosti k T. G. Masarykovi, případně vice versa. Hesla obou dílů budou doplněna odkazy na prameny a literaturu v reprezentativním výběru. Celé encyklopedické dílo pak uzavřou suplementa v podobě chronologie Masarykova života a práce, jmenný, eventuálně místní rejstřík.
Paralelní samostatný svazek představuje Bibliografie publikovaných prací T. G. Masaryka (1876-2019) čítající stovky záznamů. Bibliografii sestavila Jana Malínská ve spolupráci s Lukášem Holečkem a Terezou Šnellerovou.
Encyklopedie poskytne specifickou syntézu Masarykova života, díla a odkazu ve formě vzájemně provázaných, alfabeticky řazených slovníkových hesel. V hutných textech soustředí velké množství faktografie a svou strukturou umožní rychlou a fundovanou informaci nejen v Masarykově biografii a bibliografii jeho děl, ale v širokém záběru reálií, personálií, historických událostí a problémů, spojených s jeho působením a jménem. Shrne výsledky dosavadního masarykovského bádání a zároveň je ve formě encyklopedické příručky a posléze webové aplikace, jež v naší vědecké i populárně naučné literatuře dosud chyběla, zprostředkuje širokému spektru uživatelů z odborné i laické veřejnosti.
 
Jádro autorského kolektivu tvoří pracovníci Masarykova ústavu a archivu AV ČR; přípravu projektu a posléze vlastní práci na díle bude řídit redakční rada ve složení: Jiří Brabec, Vratislav Doubek, Dagmara Hájková, Milan Hanyš, Helena Kokešová, Jana Malínská, Lucie Merhautová (předsedkyně), Jan Rychlík, Josef Tichý, Josef Tomeš (hlavní redaktor), Richard Vašek. Vedle redakční rady byla ustavena výkonná redakce encyklopedie, zadávající hesla ke zpracování, zajišťující vlastní odbornou, jazykovou a technickou redakci všech textů, výběr a zpracování ilustrací a doprovodných materiálů a správu veškeré s dílem spojené agendy (autorské smlouvy, kontakty s autory, konzultanty apod.).
Systematická páce na projektu byla zahájena v září 2015 pod vedením interního redakčního týmu, tvořeného dr. Janou Malínskou, dr. Lucií Merhautovou a dr. Josefem Tomešem. Realizační tým se prioritně zaměřil na přípravu prvního dílu, obsahujícího věcná hesla a souborné bibliografie publikovaných prací T. G. Masaryka.
 


Struktura Encyklopedie života a díla T. G. Masaryka
 
I. Část věcná:
Život – dílo – odkaz
(Události, působiště, směry a obory činnosti, spisy, organizace, periodika, „druhý život“)
 
Úvodem:
Lexikografické zpracování Masarykovy biografie (Josef Tomeš)
 
Tomáš Garrigue Masaryk (Vratislav Doubek)
Encyklopedický medailon
 
Hesla (A – Ž)
 
Bibliografie významnějších prací o T. G. Masarykovi
 
Věcný rejstřík
Jmenný rejstřík
 
 II. Část biografická:
Rodina – spolupracovníci – protivníci
(Rodina, příbuzní, učitelé, žáci, spolupracovníci, stoupenci, odpůrci, masarykovští badatelé)
 
 Úvodem: Osobnosti kolem T. G. Masaryka
  
Hesla-biogramy (A–Ž)
 
 Genealogie Masarykovy rodiny
 
Život a dílo T. G. Masaryka v datech
 
 Jmenný rejstřík
 
Ediční poznámka
 
Cizojazyčná résumé (anglické, francouzské, německé, ruské)