Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

 

Encyklopedie života a díla TGM

 

 

Řada místopisných hesel na mapě Po stopách TGM je převzata z připravované Encyklopedie života a díla T. G. Masaryka, která představuje jeden z dlouhodobých páteřních týmových projektů MÚA. Vzniká v Oddělení pro moderní politické a intelektuální dějiny, podílí se na ní více jak šest desítek interních a externích autorek a autorů. Mezioborovou a meziinstitucionální spolupráci umožňuje podpora ze Strategií AV 21.
 
Cílem této slovníkové příručky je formou přehledně a jednotně strukturovaných hesel shrnout dosavadní poznatky o životě a díle T. G. Masaryka. Zahrne věcná hesla, mapující jednotlivé etapy a události Masarykova života, rodinné a příbuzenské vazby, akademickou, veřejnou a politickou činnost, dílo (všechny samostatně – knižně – publikované spisy včetně politických brožur), základní pojmy jeho filosofie a programatické politické postuláty, ale též organizace a instituce s ním spojené nebo po něm nazvané, jeho ideový a politický odkaz (masarykovskou tradici v proměnách dob a režimů), různé interpretace Masarykova díla, působení i historické role a konečně rozdílné formy komemorace Masarykovy osobnosti. Hesla budou doplněna odkazy na prameny a literaturu v reprezentativním výběru. Celé encyklopedické dílo pak uzavřou suplementa v podobě chronologie Masarykova života a práce, jmenný, eventuálně místní rejstřík.
Paralelní samostatný svazek představuje Bibliografie publikovaných prací T. G. Masaryka (1876-2023) čítající stovky záznamů. Bibliografii sestavila Jana Malínská ve spolupráci s Lukášem Holečkem a Terezou Šnellerovou.
Encyklopedie poskytne specifickou syntézu Masarykova života, díla a odkazu ve formě vzájemně provázaných, alfabeticky řazených slovníkových hesel. V hutných textech soustředí velké množství faktografie a svou strukturou umožní rychlou a fundovanou informaci nejen v Masarykově biografii a bibliografii jeho děl, ale v širokém záběru reálií, personálií, historických událostí a problémů, spojených s jeho působením a jménem. Shrne výsledky dosavadního masarykovského bádání a zároveň je ve formě encyklopedické příručky a posléze webové aplikace, jež v naší vědecké i populárně naučné literatuře dosud chyběla, zprostředkuje širokému spektru uživatelů z odborné i laické veřejnosti.
 
Jádro autorského kolektivu tvoří pracovníci Masarykova ústavu a archivu AV ČR; přípravu projektu a posléze vlastní práci na díle bude řídit výkonná redakce (ve složení: Josef Tomeš, Lucie Merhautová, Jana Malínská, Martin Klement), zadávající hesla ke zpracování, zajišťující vlastní odbornou, jazykovou a technickou redakci všech textů, výběr a zpracování ilustrací a doprovodných materiálů a správu veškeré s dílem spojené agendy (autorské smlouvy, kontakty s autory, konzultanty apod.).