Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

 

Korespondence T. G. Masaryka jako součást národní databáze

 
V letech 2018–2021 probíhal v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR projekt Mezinárodní korespondenční sítě T. G. Masaryka a vznik Československa v roce 1918, který se soustředil na zmapování Masarykových kontaktů se zahraničím v období do vzniku Československé republiky. K hlavním výsledkům projektu patří online databáze dokumentů (https://historicka-korespondence.cz) a soubor specializovaných map zachycující například geografické, chronologické, tematické nebo sociální aspekty Masarykových korespondenčních sítí.
 
Na jaře 2023 na toto zpracování korespondence v digitálním prostředí navázal nový projekt s názvem Network of Letters (NETLET). Ten vedle T. G. Masaryka zahrnuje i korespondenci dalších významných osobností českých dějin (Jan Amos Komenský, Alois Musil, Jakub Deml, Otokar Březina, Jan Patočka aj.), jíž se dlouhodobě věnují jiné týmy či pracoviště. Díky spolupráci pěti institucí (kromě MÚA AV ČR také Filosofického ústavu AV ČR, Knihovny AV ČR, Ústavu pro českou literaturu AV ČR a Památníku národního písemnictví) tak v pětiletém horizontu vznikne základ národní databáze umožňující komparaci korespondenčních sítí vybraných intelektuálů, a to s využitím pokročilých softwarových nástrojů.

 

Network of Letters (NETLET) má tři hlavní cíle:

  1. vyvinout a implementovat digitální nástroje pro zpracování, analýzu a vizualizaci velkého množství dat korespondenčních souborů;
  2. vybudovat základnu pro online národní datový repozitář shromažďující metadata a data rozsáhlých souborů korespondence intelektuálních elit českých zemí ve třech šířeji chápaných přelomových obdobích národních i obecných dějin (1580–1670, 1870–1939 a 1939–1989);
  3. prozkoumat shromážděná metadata tří korespondenčních souborů metodami síťové analýzy a vizualizovat je pomocí vytvořených vizualizačních nástrojů s cílem vymezit pozici českých zemí a jejich intelektuálních elit v národních, evropských a světových komunikačních sítích.
Projekt finančně zaštítilo Ministerstvo kultury ČR v rámci programu na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity NAKI III. Badatelský tým v MÚA AV ČR tvoří Jitka Jindřišková, Adéla Jůnová Macková, Soňa Martinovská, Lucie Merhautová a Pavel Žďárský. Více informací o projektu lze nalézt na jeho webových stránkách https://netlet.lib.cas.cz.

 

 

17. 4. 2024